Fiziskās personas maksātnespējas procesa soļi

Fiziskās personas maksātnespējas procesu regulē “ Maksātnespējas likums”, kurā ir norādīti sekojoši soļi:

  1. Maksātnespējas pieteikuma iesniegšana: parādniekam jāiesniedz tiesā maksātnespējas pieteikums, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina viņa nespēju samaksāt parādus. Procesa uzsākšanas izmaksas: depozīts 2023 gadā: 1240 eiro apmērā (t.i. divas minimālās valstī noteiktās mēnešalgas) un valsts nodeva 70 eiro apmērā (par pieteikumu tiesai).

  1. Pieteikuma izskatīšana: tiesa izskata pieteikumu, lai noteiktu, vai parādniekam ir tiesības uz maksātnespējas procedūru. Tiesa arī ieceļ maksātnespējas administratoru procesa vadīšanai un kontrolei.

  1. Saistību dzēšanas plāna izstrāde: Parādnieks izstrādā un saskaņo ar maksātnespējas administratoru un kreditoriem saistību atmaksas plānu, kurā izklāstīts, kā noteiktā laika periodā tiks dzēsti parādnieka parādi. Saistību dzēšanas laikā privātpersonai ir pienākums 1/3 daļu savu ienākumu novirzīt kreditoru prasījumu segšanai (bet ne mazāk kā 206.67 eur 2023. gadā).

  1. Saistību dzēšanas plāna apstiprināšana: Tiesa izskata un apstiprina atmaksas plānu. Kad plāns ir apstiprināts, parādniekam tas jāievēro un maksājumi jāveic saskaņā ar saskaņoto grafiku.

  1. Saistību dzēšanas plāna izpilde: Parādnieks veic maksājumus saskaņā ar atmaksas plānu līdz visu tajā paredzēto maksājumu dzēšanai. Kad plāns ir pabeigts, tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

  1. Parādu dzēšana: kad maksātnespējas process ir pabeigts, parādnieka atlikušie parādi tiek dzēsti, un viņam vairs nav pienākuma tos maksāt.

Citi raksti